"ครูเปรียบเสมือนแม่นำ้...ที่ให้ความชุมชื่น ชื่นบาน และสดใส..."